digital transformation

Det är i den smarta staden som vi hittar lösningarna på urbaniseringens utmaningar när det gäller infrastruktur, klimatförändringar, välfärd och trygghet. Det är med hjälp av digitala implementeringar såsom AI, IoT, 5G/6G, Cybersecurity och data virtualization som vi skapar innovationer, digitalisering och modern teknik som gör det möjligt att möta dessa utmaningar i framtiden på ett effektivt och hållbart sätt.

 

 • Artificiell Intelligens
 • Digital Tillit & Cybersäkerhet
 • 5G-aktiverade stader & wifi6 (6G)
 • Internet of Things
 • Datavirtualisering
 • VR/AR

smart byggnation och infrastruktur

 • Smarta Byggnader och Byggnation
 • Hållbara Material & Konstruktioner
 • Innovativa Material
 • Kritiska Infrastrukturer
 • Energi och Vattensystem
 • Avfallshantering och Övrigt
 • Säkra Städer
 • Digital Planering
 • Stadsplanering


När städerna blir hem för en ökande andel av världens befolkning måste vi ta ansvar för bevarandet av vår stadsmiljö. samtidigt måste det finnas utrymme för allt fler människor av verka och leva i urbana städer.
Hur kan städer omdefiniera sin miljö för att bekämpa klimatförändringarna samtidigt som de möter
medborgarnas behov av ett bättre liv?

 

Säkerhet och Trygghet

En viktig del i arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten, och därmed skapa förutsättningar för att få människor och företag att vilja verka och etablera sig i en stad, handlar om den fysiska utformningen av städer, stadsdelar, bostäder, offentliga rum etc. Säkerhet- och trygghetsfrågor är en helt väsentlig del av stadsbyggandet framöver. 

 

 • Artificiell Intelligens
 • Cybersäkerhet
 • Stadsetik & Sekretess
 • Stadsäkerhet
 • Datasäkerhet
 • Digitala Rättigheter
 • Katastrofhantering

smart mobilitet

 • Intelligent Transportinfrastruktur
 • Mobilitet i Morgon
 • Delad Mobilitet
 • Hållbar Mobilitet
 • Infrastrukturell Mobilitet
 • Planering & Regler

Under de kommande årtiondena kommer automatiserade och uppkopplade fordon, plattforms- och delningsekonomin samt individuellt anpassad mobilitet att påverka hur vi reser och transporterar gods i våra städer.

energi & hållbarhet

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. Samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040.
En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.

 

 • Nya Energimodeller
 • Cirkulär ekonomi
 • Klimatsmarta system
 • Cleantech
 • Avfallshantering
 • Gröna Ytor

LET’S MAKE THE WORLD A BETTER PLACE!